Trang chủ Phụ kiện Tin tức Giỏ hàng Liên hệ
Điện thoại:(04)7737326 - Fax:(04) 7737327 - Mobile:0904113231 - Email:thanglongcomm@vnn.vn     


Huong dan ke khai

hö­íng dÉn

kª khai lµm thñ tôc xin cÊp giÊy phÐp sö dông tÇn sè vµ thiÕt bÞ ph¸t sãng vt®

( Đối với đài thông tin vÖ tinh)

I/ phÇn hu­íng dÉn chung:

- TÊt c¶ c¸c b¶n khai kh«ng ®óng quy c¸ch, mÉu m·, lo¹i nghiÖp vô, kª khai kh«ng râ rµng, ®Çy ®ñ sÏ ph¶i yªu cÇu lµm l¹i hoÆc bæ sung cho ®Çy ®ñ.

Khi cÇn liªn hÖ trùc tiÕp víi Côc TÇn sè v« tuyÕn ®iÖn  theo ®Þa chØ:

* Côc TÇn sè v« tuyÕn ®iÖn  - Bé B­u chÝnh, ViÔn th«ng, 115 TrÇn Duy H­ng - Hµ Néi:

§iÖn tho¹i: 5564981; 5564917;    Fax: 5564930

- ë nh÷ng « cho tr­uíc, ®¸nh m¸y hoÆc viÕt ch÷ in râ rµng tõ tr¸i sang ph¶i, 1 ký tù vµo mét «, mçi mét « trèng biÓu hiÖn mét dÊu c¸ch.

- §Ó trèng nh÷ng môc kh«ng ph¶i ®iÒn.

- Kh«ng tÈy xo¸ c¸c sè liÖu kª khai.

II/ phÇn h­íng dÉn chi tiÕt:

  §u­îc dïng ®Ó kª khai xin cÊp giÊy phÐp, sö dông tÇn sè vµ thiÕt bÞ th«ng tin vÖ tinh hoÆc bæ sung, thay ®æi mét sè néi dung trong giÊy phÐp ®· ®­uîc cÊp cho c¸c thiÕt bÞ th«ng tin vÖ tinh.

§iÓm 1. Môc ®Ých b¶n khai:

            - §¸nh dÊu "X" vµo « "cÊp míi" nÕu b¶n khai nµy ®u­îc dïng ®Ó xin cÊp giÊy phÐp míi (cÊp lÇn ®Çu).

            - Khi c¸c giÊy phÐp sö dông cßn thêi h¹n hoÆc hÕt h¹n, cã thay ®æi bÊt k× néi dung nµo trong giÊy phÐp, ®¸nh dÊu "X" vµo « "bæ sung hoÆc thay ®æi" vµ ®iÒn sè, ngµy cÊp cña giÊy phÐp ®ã vµo chç trèng.

§iÓm 2. §Þa ®iÓm ®Æt thiÕt bÞ th«ng tin vÖ tinh: Kª khai ®Çy ®ñ c¸c chi tiÕt tõ 2a ®Õn 2f.

§iÓm 3a. H« hiÖu (®Ò nghÞ): Kª khai tªn tr¹m mÆt ®Êt ®u­îc phÐp sö dông.

§iÓm 3b. Lo¹i tr¹m: Khai tr¹m thuéc lo¹i nµo trong sè c¸c tr¹m sau:

- Tr¹m mÆt ®Êt thuéc nghiÖp vô cè ®Þnh qua vÖ tinh.

            - Tr¹m mÆt ®Êt ®Æt trªn tµu bay.

            - Tr¹m mÆt ®Êt ®Æt trªn tµu biÓn.

- Tr¹m mÆt ®Êt di ®éng.

- Thuéc lo¹i kh¸c.

           

§iÓm 4. C¸c sè liÖu liªn quan ®Õn vÖ tinh mµ tr¹m mÆt ®Êt liªn l¹c: Tr­íc khi kª khai, cÇn trao ®æi víi phÝa ®èi t¸c cung cÊp dung lu­îng vÖ tinh ®Ó cã ®­uîc chÝnh x¸c c¸c sè liÖu nµy.

§iÓm 4a. Lµ tªn cña vÖ tinh (sattellite network) ®· ®­uîc ®¨ng ký víi ITU. L­uu ý lµ tªn nµy thu­êng kh¸c víi tªn th­u¬ng m¹i mµ nhµ cung cÊp dung lu­îng vÖ tinh hay sö dông khi lµm viÖc víi ®èi t¸c. VÝ dô: VÖ tinh ë vÞ trÝ 174 ° E cña Intelsat cã tªn th­u¬ng m¹i lµ IS802@174 ° E kh¸c víi tªn ®· ®¨ng ký víi ITU lµ Intelsat 8 174E.

 §iÓm 4b. M· hå s¬ ®¨ng kÝ cña vÖ tinh: Ghi m· hå s¬ cña vÖ tinh ®u­îc ITU Ên ®Þnh.

VÝ dô: M· hå s¬ cña vÖ tinh Intelsat8 174E lµ: AR11/A/864; AR11/C/2311.

§iÓm 4c. C¬ quan qu¶n lý vÖ tinh: Ghi tªn tæ chøc hoÆc quèc gia cung cÊp vÖ tinh. VÝ dô: Intelsat, Inmarsat, Mü, Trung Quèc,...

§iÓm 5. §Æc ®iÓm c¸c thiÕt bÞ ph¸t hoÆc thu ph¸t VT§:

            Ghi tÊt c¶ c¸c chñng lo¹i, c«ng suÊt, b¨ng tÇn, ph­u¬ng thøc ph¸t,... cña thiÕt bÞ th«ng tin vÖ tinh xin sö dông cã c¸c chØ tiªu kÜ thuËt ®­uîc chÊp nhËn sö dông ë ViÖt Nam.

§iÓm 5a, 5b. Kª khai lo¹i thiÕt bÞ vµ sè s¶n xuÊt cña thiÕt bÞ xin cÊp phÐp.

§iÓm 5d. KiÓu ®iÒu chÕ: Ghi kiÓu ®iÒu chÕ cña thiÕt bÞ. VÝ dô: QPSK, BPSK,...

§iÓm 5e. Tæn hao Fider (dB): B»ng tæn hao trªn 1 m Fider (dB/m) nh©n víi chiÒu dµi Fider (m).

§iÓm 5f. D¶i tÇn: Lµ d¶i tÇn sè mµ thiÕt bÞ cã thÓ lµm viÖc theo thiÕt kÕ chÕ t¹o.

§iÓm 5h. Tru­íc khi kª khai, cÇn trao ®æi víi phÝa ®èi t¸c cung cÊp dung l­uîng vÖ tinh ®Ó ghi chÝnh x¸c kÝ hiÖu bóp sãng thu vÖ tinh (associated satellite receiving designation). Ký hiÖu nµy dµi kh«ng qu¸ 4 ký tù , ®­uîc ghi trong hå s¬ ®¨ng ký cña vÖ tinh víi ITU.

§iÓm 5i. C¸c ®Æc tÝnh chung cña tÇn sè ph¸t.

            Ghi c¸c tÇn sè ph¸t ®Ò nghÞ sö dông. T­u¬ng øng víi mçi tÇn sè ph¸t, ghi c¸c ®Æc tÝnh vÒ: phu­¬ng thøc ph¸t (hoÆc ®é réng b¨ng tÇn cÇn thiÕt), c«ng suÊt ®Ønh cùc ®¹i, c«ng suÊt ®Ønh cùc tiÓu.

§iÓm 6i. Ghi nhiÖt ®é t¹p ©m (noise temperature) hoÆc hÖ sè t¹p ©m (noise figure) cña m¸y thu.

§iÓm 6j. Tru­íc khi kª khai, cÇn trao ®æi víi phÝa ®èi t¸c cung cÊp dung lu­îng vÖ tinh ®Ó ghi chÝnh x¸c kÝ hiÖu bóp sãng ph¸t vÖ tinh (associated satellite transmitting designation). Ký hiÖu nµy dµi kh«ng qu¸ 4 ký tù , ®­îc ghi trong hå s¬ ®¨ng ký cña vÖ tinh víi ITU.

§iÓm 6k. C¸c ®Æc tÝnh chung cña tÇn sè thu: Ghi c¸c tÇn sè thu ®Ò nghÞ sö dông.  Tu­¬ng øng víi mçi tÇn sè thu, ghi c¸c ®Æc tÝnh vÒ: ph­¬ng thøc ph¸t (hoÆc ®é réng b¨ng tÇn cÇn thiÕt), tû sè C/N (lµ tû sè gi÷a c«ng suÊt sãng mang vµ t¹p ©m).

§iÓm 7. Anten:

            7a. Anten dïng cho: ®¸nh dÊu "X" vµo « cho tru­íc ®Ó chØ râ anten dïng ®Ó ph¸t, thu hay thu/ ph¸t.

7b. KiÓu: Khai tªn vµ ký hiÖu anten theo Catalog hoÆc ghi râ anten thuéc lo¹i nµo

            7c. KÝch thu­íc: Lµ ®­uêng kÝnh cña anten theo thiÕt kÕ chÕ t¹o, tÝnh b»ng mÐt (m).

7g. §é cao anten (so víi mÆt ®Êt): lµ ®é cao tÝnh tõ bé tiÕp ®iÖn (fedd horn) cña anten ®Õn mÆt ®Êt.

7h. §é cao ®Þa h×nh (so víi mùc n­íc biÓn): lµ ®é cao cña ®Þa h×nh n¬i ®Æt anten (so víi mùc n­íc biÓn).

7k. Ph©n cùc: ph©n cùc ellipse, ph©n cùc trßn, ph©n cùc tuyÕn tÝnh,... Víi ph©n cùc tuyÕn tÝnh cung cÊp gãc cña vect¬ ®iÖn tr­uêng E.

§iÓm 8. Gi¶n ®å bøc x¹ cña anten: §èi víi anten theo chuÈn cña ITU khai ký hiÖu cña gi¶n ®å tham chiÕu b»ng c¸ch ®¸nh dÊu "X" vµo « cho tr­uíc. §èi víi anten kh«ng theo khuyÕn nghÞ cña ITU ®Ò nghÞ cung cÊp gi¶n ®å bøc x¹ cña anten vµ Catalog m« t¶ c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña anten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDANCE NOTES

FOR COMPLETION OF DECLARATION FOR RADIO FREQUENCY AND TRANSMITTER USE

(For satellite communication station)

I/ GENERAL:

-         All declarations must be full-completed with correct information.

-          Contact address:

  • Radio Frequency Directorate – Ministry of Posts and Telematics

115 Tran Duy Hung St., Ha Noi

Phone: 5564981; 5564917;   Fax: 5564930

- Please use Block letters.

- Pleasedo not erase.

II/ details:

This declaration is used for applying for  a new licence, amendment, or supplementation to the existing licence for satellite communication stations.

  1. Type of application:

-         Tick “X” in square beside “New licence” in case the declaration is for the first time application.

-         In case of amendment or supplementation to the existing license (valid or not valid), tick “ X” in the square beside “amendment or supplementation”, and fill in the number of the license.

2. Place of installation of the radio equipment : Fill in all items from 2a to 2f.

3. Name of Earth Station:

- 3a. Station ID: Name of station.

- 3b. Type of station: Choose one of  the following types:

- Fixed earth station.

            - Aircraft earth station.

            - Ship earth station.

            - Mobile earth station.

- Others.

           

4. Associated space station details.

 It is recommended to contact with yoursatellite provider for correct information.

- 4a. Fill in the name of the satellite networkwhich has been  registered withthe ITU. Please note that name of satellite network is usually different from that of satellite the satellite providers use for commercial purpose. For example: a satellite at orbital location of 174°E, its commercial name is IS802@174E but  the satellite network name is  INTELSAT8 174E.

- 4b.  Special sections: Fill in Special sections issued by the ITU.

For example:  Special sections of Intelsat8 174E satellite are: AR11/A/864; AR11/C/2311.

-4c. The owner of satellite: Fill in the name of organizations or countries who own the satellite (Intelsat, America, China...)

5. Transmitter details

-  5a, 5b. Fill in Type of transmitter  and Model.

-  5d. Modulation:  QPSK, BPSK, QAM,..

-  5e. Fider loss (dB):  is loss on 1 m  length of Fider (dB/m)  multiple with the length of theFider (m).

-  5f. Frequency band (MHz):  is the designed band of equipment.

- 5h.  It is recommended to contact with the satellite provider for  the correct information on associated satellite receiving beam designation before completion. This designation is created by maximum 4 characters, recorded in the ITU registered dossier of satellite. 

-  5i. Common characteristics of transmitting frequencies

Fill in preferred transmitting frequencies. Fill in designation of emission (or necessary bandwidth), maximum peak power, and minimal peak power referring to the transmitting frequencies respectively.

 

6. Receiver Details

- 6i.  Fill in noise temperature or noise figure) of receiver.

- 6j.  It is recommended to contact with the satellite provider for  the correct information on associated satellite transmitting beam designation before completion. This designation is created by maximum 4 characters, recorded in the ITU registered dossier of satellite.

- 6k. Common characteristics of Receiving Frequencies : Fill in preferred receiving frequencies. Fill in  designation of emission (or necessary bandwidth ) andC/N ratio referring to the receiving frequencies respectively.

7.Anten :

- 7a. Please tick “X” on square for antenna transmits or receives or transmits and receives.

- 7b. Type: Fill in the name of antenna in catalog or type of antenna

- 7c. Diameter: Fill in designed diameter of antenna (m).

- 7g. Height of antenna (above ground level): is height from antenna feed horn to ground

- 7h. Height of terrain: is height of place where antenna set (compared with see level)

- 7k: Polarization: ellipse polarization, circular polarization, linear polarization...Please provide angle of vector E in case of linear polarization.

 

8. Radiation Pattern :

Please provide radiation pattern and catalog of technical characteristic of antenna in case of others.

 

Cách phân biệt nhãn hàng thật 3D của ICOM
Cảnh báo hàng giả của kirisun
MÁY BỘ ĐÀM KỸ THUẬT SỐ CHẤT LƯỢNG CAO - GIÁ PHÙ HỢP


Theo bầu chọn
STT Sản phẩm Bầu chọn
1. Máy bộ đàm cầm tay Kenwood TK3360 2403
2. Máy bộ đàm gắn xe TM 271 A 346
3. Máy bộ đàm TAXI TK 7100 / 8100 333
Theo quan tâm
STT Sản phẩm Đã xem
1. Máy bộ đàm ICOM sóng ngắn IC M710 7514
2. Máy bộ đàm cầm tay Kenwood TK3360 7129
3. Trạm chuyển tiếp tín hiệu TKR 750 6646

Trang chủ  |  Phụ kiện  |  Tin tức  |  Giỏ hàng  |  Liên hệ

Bản quyền thuộc về công ty Cổ phần đầu tư phát triển viễn thông Thăng Long.
Địa chỉ giao dịch: Trung tâm kỹ thuật số 8, G19 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại : (04) 37737327 Fax : (04) 37737327. Email : thanglongcomm@gmail.com