Trang chủ Phụ kiện Tin tức Giỏ hàng Liên hệ
Điện thoại:(04)7737326 - Fax:(04) 7737327 - Mobile:0904113231 - Email:thanglongcomm@vnn.vn     


Bảo hành tốt là thước đo uy tín của doanh nghiệp

n¨ng lùc b¶o hµnh

                

  

   §éi ngò c¸n bé b¶o hµnh Hanoi E& T                 

 

  •   Cã n¨ng lùc vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cao, ®­îc ®µo t¹o chÝnh quy t¹i c¸c tr­­êng §¹i häc næi tiÕng
  • Cã nhiÒu n¨m kinh nghiÖm trong viÖc b¶o hµnh, b¶o tr× c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö, tin häc, c«ng nghÖ th«ng tin víi nhiÒu møc ®é khã kh¨n phøc t¹p kh¸c nhau
  • Th¸i ®é phôc vô nhiÖt t×nh, chu ®¸o víi kh¸ch hµng.
  •   Phong c¸ch lµm viÖc chuyªn nghiÖp.

  Trang thiÕt bÞ ®Çy ®ñ hiÖn ®¹i

 


Ø                  Trung t©m b¶o hµnh cña Chóng t«i  ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô, thiÕt bÞ  chuyªn dông hiÖn ®¹i, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu c«ng viÖc chuyªn m«n.

Ø                  Th­êng xuyªn b¶o tr×, kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö.

Ø                  Th­êng xuyªn n©ng cÊp trang thiÕt bÞ cho trung t©m.

  

  dù tr÷ linh kiÖn th­êng xuyªn ®Çy ®ñ

 


Ø                                Hanoi E & T  lµ ®¹i diÖn b¶o hµnh vµ c¸c dÞch vô sau b¸n hµng cña c¸c h·ng ViÔn Th«ng KENWOOD , MOTOROLA , ICOM ,, TOSHIBA, EPSON, PLANET, 3COM, SIEMENS, PANASONIC.... do ®ã chóng t«i cã ®Çy ®ñ c¸c linh kiÖn phô kiÖn thay thÕ do c¸c h·ng nµy s¶n xuÊt trong suèt thêi gian b¶o hµnh.

Ø                                §¶m b¶o cung cÊp c¸c thiÕt bÞ thay thÕ vµ c¸c linh kiÖn söa ch÷a tõ chÝnh c¸c h·ng s¶n xuÊt thiÕt bÞ.

 

   

Kh¶ n¨ng ®¸p øng

 


Ø     Ph¹m vi ®¸p øng dÞch vô b¶o hµnh trªn toµn quèc

Ø     B¶o hµnh t¹i n¬i cung cÊp l¾p ®Æt thiÕt bÞ ( t¹i Hµ néi )

Ø      Thêi gian ®¸p øng: 8h/ngµy - 07 ngµy/tuÇn

C¸n bé b¶o hµnh cã mÆt t¹i n¬i x¶y ra sù cè trong vßng 02 - 24 giê kÓ tõ khi nhËn ®­îc th«ng b¸o lçi sù cè tõ phÝa kh¸ch hµng tuú theo kho¶ng c¸ch ®Þa l ý.

Víi tr×nh ®é c«ng nghÖ cao vµ  tr¶i qua nhiÒu n¨m kinh nghiÖm b¶o hµnh vµ b¶o tr× c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö, tin häc, c«ng nghÖ th«ng tin, c¸c chuyªn gia cña chóng t«i cã thÓ gióp kh¸ch hµng qu¶n trÞ hiÖu qu¶ hÖ thèng, hç trî kü thuËt , t­u vÊn giíi thiÖu vµ cËp nhËt c¸c th«ng tin vµ c«ng nghÖ míi nhÊt cho kh¸ch hµng; c¶nh b¸o sím c¸c nguy c¬ tiÒm Èn lµm ¶nh h­ëng ®Õn ®é an toµn cña hÖ thèng gióp cho ho¹t ®éng nghiÖp vô cña kh¸ch hµng ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt vµ hÖ thèng cã ®é tin cËy cao nhÊt.

  C«ng Ty TNHh §iÖn tö ViÔn th«ng Hµ néi 

 
Cách phân biệt nhãn hàng thật 3D của ICOM
Cảnh báo hàng giả của kirisun
MÁY BỘ ĐÀM KỸ THUẬT SỐ CHẤT LƯỢNG CAO - GIÁ PHÙ HỢP


Theo bầu chọn
STT Sản phẩm Bầu chọn
1. Máy bộ đàm cầm tay Kenwood TK3360 2403
2. Máy bộ đàm gắn xe TM 271 A 346
3. Máy bộ đàm TAXI TK 7100 / 8100 333
Theo quan tâm
STT Sản phẩm Đã xem
1. Máy bộ đàm ICOM sóng ngắn IC M710 7510
2. Máy bộ đàm cầm tay Kenwood TK3360 7117
3. Trạm chuyển tiếp tín hiệu TKR 750 6632

Trang chủ  |  Phụ kiện  |  Tin tức  |  Giỏ hàng  |  Liên hệ

Bản quyền thuộc về công ty Cổ phần đầu tư phát triển viễn thông Thăng Long.
Địa chỉ giao dịch: Trung tâm kỹ thuật số 8, G19 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại : (04) 37737327 Fax : (04) 37737327. Email : thanglongcomm@gmail.com