Trang chủ Phụ kiện Tin tức Giỏ hàng Liên hệ
Điện thoại:(04)7737326 - Fax:(04) 7737327 - Mobile:0904113231 - Email:thanglongcomm@vnn.vn     


Hãy lựa chọn sản phẩm chính hãng .

Kính thưa quý khách hàng !

C«ng ty chóng t«i xin tr©n träng th«ng b¸o  : HiÖn t¹i trªn thÞ truêng ViÖt Nam xuÊt hiÖn mét sè M¸y bé ®µm tr«i næi mang nh·n hiÖu KENWOOD TK 2107 , TK 2207 , TK 3107 vµ TK 3207 vµ linh kiÖn nh­ Pin , s¹c cã chÊt l­uîng kh«ng tèt , kh«ng cã nguån gèc xuÊt xø g©y ¶nh h­uëng xÊu tíi th­u¬ng hiÖu KENWOOD . V× vËy , ®Ó ®¶m b¶o mua s¶n phÈm chÝnh h·ng víi chÊt l­uîng cao , KÝnh ®Ò nghÞ Quý Kh¸ch hµng xem kü s¶n phÈm tru­íc khi mua vµ yªu cÇu ng­êi b¸n xuÊt tr×nh giÊy chøng nhËn xuÊt xø vµ giÊy chøng nhËn chÊt lu­îng s¶n phÈm cña H·ng KENWOOD ( b¶n gèc ) .

C¶m ¬n Quý kh¸ch hµng ®· tin tu­ëng lùa chän s¶n phÈm  KENWOOD  trong gi¶i ph¸p th«ng tin liªn l¹c . C«ng ty chóng t«i rÊt h©n h¹nh ®­uîc phôc vô Quý kh¸ch trong thêi gian tíi .

Mäi th«ng tin chi tiÕt , xin vui lßng liªn l¹c víi C«ng ty chóng t«i .

Địa chỉ : 24 Ngõ Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (04)736 5912, 736 6188. Mobile : 091334 2681

hoặc 0904 113231

Fax : (04) 736 5912. Email : hanoitel@hn.vnn.vn

Hoặc bạn có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua website này .
Cách phân biệt nhãn hàng thật 3D của ICOM
Cảnh báo hàng giả của kirisun
MÁY BỘ ĐÀM KỸ THUẬT SỐ CHẤT LƯỢNG CAO - GIÁ PHÙ HỢP


Theo bầu chọn
STT Sản phẩm Bầu chọn
1. Máy bộ đàm cầm tay Kenwood TK3360 2403
2. Máy bộ đàm gắn xe TM 271 A 346
3. Máy bộ đàm TAXI TK 7100 / 8100 333
Theo quan tâm
STT Sản phẩm Đã xem
1. Máy bộ đàm ICOM sóng ngắn IC M710 7514
2. Máy bộ đàm cầm tay Kenwood TK3360 7129
3. Trạm chuyển tiếp tín hiệu TKR 750 6646

Trang chủ  |  Phụ kiện  |  Tin tức  |  Giỏ hàng  |  Liên hệ

Bản quyền thuộc về công ty Cổ phần đầu tư phát triển viễn thông Thăng Long.
Địa chỉ giao dịch: Trung tâm kỹ thuật số 8, G19 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại : (04) 37737327 Fax : (04) 37737327. Email : thanglongcomm@gmail.com